УСЛУГИ

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ
„ИКОНОМ” ООД“ предлага професионални одиторски услуги в съответствие с изискванията на националното законодателство или по избор на клиента, като отчетите са изготвени на следните счетоводни бази:
– Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО);
– Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), приети в Република България;
Ние предоставяме:
1. Задължителен финансов одит на самостоятелни и консолидирани финансови отчети;
2. Договорен финансов одит – финансов одит по искане на ръководството или собствениците на дружество;
3. Договорени одиторски процедури:
– проверка на елементи на финансови отчети;
– проверка на счетоводни регистри;
– други.
4.Задължителен одит във връзка с преобразуване на търговски дружества.
5. Одит по проекти на ЕС;
6. Финансови ревизии.
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Услугите могат да бъдат предоставени в офиса на „ИКОНОМ” ООД или на място при клиента. Използваме съвременни методи за предаване на данни – електронен подпис, интернет банкиране, интернет връзка с клиентите.
Ние предлагаме:
1. Организация на счетоводно отчитане;
2. Консултации при избор на счетоводна политика;
3. Абонаментно счетоводно отчитане;
4. Съставяне на годишни финансови отчети;
5. Съставяне на междинни финансови отчети;
6. Изготвяне на годишни статистически отчети;
7. Счетоводни консултации;
8. Представителство по пълномощие пред данъчни, митнически, държавни и общински органи, банкови институции.;
9. Разработване на бизнес планове;
10. Периодичен контрол на младши счетоводен персонал;
11. Практическо обучение на счетоводители.

Данъци
1. Изготвяне на годишни данъчни декларации;
2. Изготвяне на месечни декларации за ДДС;
3. Данъчни консултации;
4. Акредитиран представител по ЗДДС

ИКОНОМ ООД предоставя следните професионални услуги по отчитане на труда и социалното осигуряване:
1. Изготвяне на трудови договори и декларирането им;
2. Изготвяне договори на лица със свободни професии и договори за управление;
3. Изготвяне на месечни ведомости за заплати;
4. Изготвяне на декларации за осигурените лица и представянето им в НАП;
5. Изготвяне на годишни декларации за доходите на физически лица.

ЕЗИКОВИ ПРЕВОДИ
Превод от български и на български език на документи от държавни институции, на търговска кореспонденция, специализирани текстове.
Легализация на преводи на официални документи.

 

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти – Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).

Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти – МСФО или НСМСП.
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
Социално и здравно осигуряване

Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети

 Menu 

 © 2019 - ИКОНОМ ООД